Kho Ngoại Quan Là Gì?

Rất nhiêu bạn khi tìm hiểu về xuất nhập khẩu đều khó phân biệt được kho ngoại quan là gì. Tại sao phải sử dụn kho ngoại quan mà không phải kho CFS, CY.Nếu bạn đang thắc mắc vấn đề này hãy đọc bài viết chi tiết về kho ngoại quan là gì tại đây nhé.

kho ngoại quan là gì
kho ngoại quan là gì

Theo định nghĩa chuẩn nhất thì kho ngoại quan được hiểu là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được chủ hàng gửi  để chờ xuất, nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại.

Quy trình làm thủ tục hải quan tại kho ngoại quan 

1, Hàng được mang từ nước ngoài, nội địa từ khu vực phi thuế quan mang vào kho ngoại quan sẽ được chủ hàng nhiều trường hợp là người được ủy quyền tiến hành làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý ở kho ngoại quan.

2 Đối với hàng hóa từ kho ngoại quan xuất khẩu hoặc nhập khẩu  thì chủ hàng, người được ủy quyền phải  tiến hành kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho. Đối với hàng nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, cần tiến hành  làm thủ tục như  với hàng hóa nước ngoài bình thường áp dụng với hàng hóa đó.

Tuy nhiên, thời điểm được tính nhập khẩu thưc tế là lúc cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Lưu ý đặc biệt với hàng gưi  trong kho ngoại quan thuộc diện tái xuất  theo quyết định đặc biệt của cơ quan nhà nước thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

 1. Các trường hợp hàng vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan và từ kho ngoại quan trở lại cửa khẩu hoặc hàng nội địa được mang vào kho ngoại quan buộc phải làm thủ tục theo quy định. Tuy  nhiên với trường hợp hàng hóa  đã được làm thủ tục xuất khẩu  nội địa hoặc hàng nhập khẩu  nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp thì không phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nưa.

Ai được thâm quyền cấp phép trong kho ngoại quan

 • Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Các Dịch Vụ Được Cấp Phép Tại Kho Ngoại Quan

Hàng hóa được gửi tại kho ngoại quan  sẽ được  phép làm những nghiệp vụ sau

 1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.
 2. Lấy mẫu hàng hóa làm cung cấp để làm công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.
 3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.
 4. Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu nếu đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước với mặt hàng này thì chủ hàng sẽ được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa.

Mộ số lưu ý đặc biệt khi hàng đưa vào trong kho ngoại quan:

 1. Hàng đưa vào kho bảo thuế chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.
 2. Hàng hóa, nguyên liệu và vật tư được đưa vào sản xuất đều phải tuân theo quy định của pháp luật.
 3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI LƯU GIỮ HÀNG TRONG KHO NGOẠI QUAN
 4. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu;
 5. Doanh nghiệp làm dịch vụ kho ngoại quan dễ bố trí sắp xếp hàng khoa học qua đó giảm được chi phí và thời gian, doanh nghiệp gửi hàng tại kho ngoại quan cũng dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa của mình đang gửi tại kho.

Thuận lợi khi gửi hàng trong kho ngoại quan

Doanh nghiệp thương sử dụng hàng xuất nhập khẩu  theo hình thức sản xuât xuất khẩu thì lập kho bảo thuê sẽ phụ vụ nhu cầu lưu trữ hàng, vật tư trong thời gian chờ đưa vào sản xuất mà không phải nộp thuế  khi nhập khẩu.

Khó khăn:

Hàng hóa được đưa vào kho ngoại quan ( hàng từ nước ngoài hoặc nội địa , khu phi thuế quan ) thì chủ hàng hoặc người được ủy quyền  phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

 1. Hàng xuất từ kho ngoại quan phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Đối với hàng gửi vào Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng. Thời điểm nhập khẩu chính là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận đưa hàng ra khỏi kho.

Đối với hàng tái xuất  theo quy định thì không được tái nhập  lại vào thi trường Viêt Nam.

3. Hàng  chuyển từ cửa khẩu vào kho ngoại quan vào kho ngoại quan tới cửa khẩu, nội địa đưa vào kho phải làm thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sử giám sát hải quan. Trường hợp không làm thủ tục nhập khẩu khi hàng đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp khi làm thủ tục vận chuyển nội địa.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.